Instal·lació línies de vida

Les línies de vida són sistemes anticaigudes per a treballs en alçada. El seu ús s’ha incrementat en els darrers anys per tal de garantir la seguretat dels operaris en treballs en alçada de naus industrials, teulades d’edificis o obres en construcció.

 

Sistemes anticaigudes de protecció

Les línies de vida són usades per a treballs amb risc de caiguda en teulades d’edificis, obres en construcció o naus industrials en rehabilitació. L’objectiu d’aquest mecanisme és garantir la protecció del treballador davant d’un accident de caiguda en alçada. Amb les línies de vida, l’operari quedarà penjat i segur gràcies al seu sistema de protecció homologat i segur. 

Les línies de vida són ancoratges rígids o flexibles que els treballadors connecten al seu cos o equip d’amarratge. Aquesta maquinària permet a l’usuari desplaçar-se horitzontalment o verticalment en elevades altures assegurant que, davant d’un accident, el sistema impedeixi la seva caiguda.

Hi ha diversos tipus de mecanismes de sistemes anticaigudes: arnès, cinturons, caps d’ancoratge, cordes de vida… Poseu-vos en contacte amb Norantagraus i li elaborarem un pressupost personalitzat segons el seu projecte.

Línies de vida verticals i horitzontals

En primer lloc, cal destacar que hi ha dues categories de línies de vida segons els treballs i desplaçaments que hagin de realitzar els operaris en altures. Trobem les línies de vida verticals i les horitzontals.

 

Línies de vida verticals

Estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2. Són els sistemes anticaigudes que permeten als treballadors realitzar treballs en altura on s’hagin de desplaçar amunt i avall per realitzar les seves funcions. Gràcies a la seguretat que proporcionen, davant d’una caiguda, el sistema protegirà l’operari.

 

Línies de vida horitzontals

Estan regulades per la norma UNE-EN 795: 2012 equips de protecció individual anticaigudes. Aquests sistemes anticaigudes permeten als treballadors desplaçar horitzontalment, d’un costat a un altre, en treballs en altures i protegir la seva seguretat davant caigudes accidentals.